top of page
 • Zdjęcie autoraDomestica

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zaktualizowano: 23 gru 2021

Szanowni pacjenci,

W ostatnich dniach zmienił się sposób udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta. Prawidłowy wniosek można pobrać w naszej przychodni lub przez stronę -> TUTAJ. Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowaną przez nas INSTRUKCJĄ wypełniania wniosku.


Dokumentację Medyczną udostępnia się NA WNIOSEK:

 • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy,

 • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

  • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia,

  • opiekunowi ustawowemu przez sąd, za okazaniem stosowanego orzeczenie (opieka nad małoletnim, opieka na niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)

 • Osobie upoważnionej przez pacjenta za życia. Osoba taka podana została w stosownym dokumencie upoważniającym, odnotowanym w historii zdrowia i choroby pacjenta.

 • lnnej osobie niż podane wcześniej, za okazaniem stosownego upoważnienia. Upoważnienie to dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej (wymagana obecność pacjenta upoważniającego) lub upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

Dokumentacja medyczna jest udostępniona:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

 • na informatycznym nośniku danych.


Za udostępnianie dokumentacji medycznej może być pobrana opłata,z wyjątkiem:

 1. Gdy dokumentacja udostępniana jest pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, po razy pierwszy w żądanym zakresie,

 2. W przypadku udostępniania organom rentowym,

 3. w związku z postępowaniem przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,

 4. w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych,

Opłatę za udostępnianie dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

Maksymalna wysokość opłaty za:

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002*

 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007*

 • udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004*

*) przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.


Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dodano ostatni wpis z wyjątkami.63 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Commenting has been turned off.
Post: Blog2_Post
bottom of page